Vergunning AFM

Stroeken beschikt over de vergunning van de AFM (nummer 13000368) om wettelijke controles uit te voeren. Hierdoor bent u verzekerd van een controle van uw jaarrekening die voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit van controle-informatie en oordeelsvorming.

Sinds 1 oktober 2006 geldt de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) die bepaalt dat het in Nederland verboden is wettelijke controles te verrichten zonder daartoe van de AFM een vergunning te hebben gekregen. 

De vergunning houdt in dat ons kantoor wordt onderworpen aan het doorlopend toezicht op de naleving van de normen van de Wta. De AFM beoordeelt bij het toezien op de naleving van de normen uit de Wta niet alleen de kwaliteitsbeheersingssystemen van accountantsorganisaties maar toetst tevens de werking van deze systemen. In dit kader worden controledossiers gelicht en aan nadere inspectie onderworpen. Deze inspectie omvat in het bijzonder de kwaliteit van de (vastlegging van de) controle-informatie alsmede het oordeelsvormingsproces en/of de bevindingen uit de controle de strekking van de accountantsverklaring