Privacyverklaring

Stroeken B.V. zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Stroeken B.V. gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens
Stroeken B.V. verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres  etc. De categorieën van verwerkingen zijn:
-          Algemene gegevens;
-          Financieel en organisatie;
-          Personeelsgegevens.

Stroeken B.V. kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

Stroeken B.V. kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Stroeken B.V. informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Stroeken B.V. de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden
Stroeken B.V. zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Stroeken B.V. verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van financiële  en fiscale dienstverlening, advisering en salarisverwerking.

Bewaartermijn
Stroeken B.V. zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen
Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Stroeken B.V. te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Stroeken B.V. de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Stroeken B.V. zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie niet verkregen van betrokkene (indien van toepassing, ook nader specificeren)
Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert Stroeken B.V. de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen
Stroeken B.V. verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Profilering en cookies
Stroeken B.V. maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stroeken B.V. gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Stroeken B.V.  biedt aan geïnteresseerden een nieuwbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens uitwisselen aan een derde land of internationale organisatie
Stroeken B.V. stelt de betrokkene in kennis indien zij persoonsgegevens uitwisselt met een derde land en/of internationale organisatie. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

Contactgegevens Stroeken B.V.
Naam organisatie:   Stroeken B.V.
Contactpersoon:      Directie
Postcode en Adres:  Laan van Diepenvoorde 3
Plaats:                   5582 LA WAALRE


Wijziging privacyverklaring

Stroeken B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Vragen van bezoekers
Indien u vragen heeft met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van uw privacy bij het gebruik van deze website, neemt u dan contact op met via privacy@stroeken.nl